Tìm kiếm

Tìm thấy 17 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Quý 2/Năm 2024 2024
2 BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Quý 2/Năm 2024 2024
3 Quyết định Về việc bổ sung kinh phí mua xe ô tô phục vục công tác chung năm 2024 cho Văn phòng Sở Tư pháp 2024
4 Quyết định V/v đề nghị phê duyệt dự toán kinh phí triển khai thực hiện hoạt động TGPL trong chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2024
5 Quyết định Về việc bổ sung kinh phí tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 cho Văn phòng Sở Tư pháp 2024
6 Quyết định Về việc phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024 (đợt 1) cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam 2024
7 Quyết định Về việc giao dự toán ngân sách "Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam" cho Văn phòng Sở Tư pháp 2024
8 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Sở Tư pháp Quảng Nam 2024
9 Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước quý 2/2023 2023
10 Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước quý 1/2023 2023
11 Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách bằng hình thức rút dự toán tại kho bạc nhà nước quý 3/2023 2023
12 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Sở Tư pháp Quảng Nam 2023
13 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Sở Tư pháp Quảng Nam 2023
14 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Tư pháp Quảng Nam 2023
15 Quyết định Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023
16 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Tư pháp Quảng Nam 2022
17 Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Tư pháp Quảng Nam 2022