Quảng Nam: Sơ kết 05 năm thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 2017

Quảng Nam: Sơ kết 05 năm thi hành Luật Trợ giúp pháp lý 2017

23/09/2022 | 08:26 AM
5 năm thi hành Luật TGPL 2017 là một chặng đường khó khăn, thử thách, sự giao thời giữa quy định mới và cũ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh đã thực hiện 349 vụ việc thuộc các lĩnh vực, các cấp chính quyền địa phương đã xây dựng chiến lược, giải pháp triển khai thực hiện Luật TGPL đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Qua đó đánh giá những việc làm được, chưa làm được, tồn tại, hạn chế, từ đó rút ra được bài học sâu sắc để đưa công tác TGPL đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng hoạt động TGPL, phát triển chính sách TGPL theo nguyện vọng của mọi đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.
Huyện Đông Giang kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022

Huyện Đông Giang kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022

18/08/2022 | 03:45 PM
Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022, được ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện về ban hành các kế hoạch công tác tư pháp năm 2022. Kế hoạch số 04/KH-TP, ngày 04/4/2022 của Phòng Tư pháp về Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022 tại 03 xã trên địa bàn huyện.
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

19/05/2022 | 02:00 PM
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 4 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021