TIN MỚI
Sở Tư pháp Quảng Nam ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

Sở Tư pháp Quảng Nam ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

18/08/2022 | 03:25 PM
Ngày 18/8/2022, Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Quyết định số 153/QĐ-STP ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp. Quy chế gồm 6 Chương, 28 Điều quy định việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của Sở Tư pháp theo quy định của Luật tiếp cận thông tin.
Huyện Đông Giang kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022

Huyện Đông Giang kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022

18/08/2022 | 03:45 PM
Thực hiện Kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022, được ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện về ban hành các kế hoạch công tác tư pháp năm 2022. Kế hoạch số 04/KH-TP, ngày 04/4/2022 của Phòng Tư pháp về Kiểm tra công tác Tư pháp năm 2022 tại 03 xã trên địa bàn huyện.
UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp

UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp

04/08/2022 | 10:20 AM
Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 03/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2022/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Quy chế này Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công

Chủ động cung cấp các thủ tục hành chính thiết yếu trên Cổng dịch vụ công

27/06/2022 | 08:27 AM
Ở Trung ương, Bộ Tư pháp đã “vào cuộc” hết sức quyết liệt thì ở địa phương, các Sở Tư pháp cũng đã chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch tại địa phương đạt nhiều kết quả rất tích cực.
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư

19/05/2022 | 02:00 PM
Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Văn bản dự thảo

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 4 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.

Danh bạ điện thoại ngành

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ Dịch vụ công từ điện thoại thông minh
  • Ứng dụng CNTT trong PBGDPL đưa pháp luật thấm rộng và sâu trong đời sống xã hội
  • Phóng sự ngành Tư pháp tỉnh Quảng Nam năm 2021